Naixement del Centre

Els inicis cal buscar-los en una petita estació meteorològica instal·lada a la part central de Valls, entre els anys 1978-1989, que mesurava la temperatura, humitat i pluviometria i formava part de la xarxa del Centre Meteorològic Territorial de Catalunya, considerada estació termopluviomètrica de Valls.

Durant els anys 1988 i 1989, es van mantenir els primers contactes amb el Consell Comarcal de l’Alt Camp, amb l’objectiu de potenciar l’estudi de la meteorologia a la comarca.

A partir d’aquells contactes inicials, es va proposar tirar endavant una iniciativa que esdevindria pionera a Catalunya. La idea era muntar un seguit d’estacions termopluviomètriques a tots els municipis de la comarca de l’Alt Camp, enregistrar les dades i centralitzar tota la informació a Valls, la capital de comarca. Naixia aleshores el nom amb què es coneixieria a partir d’aquell moment aquest servei: CENTRE METEOROLÒGIC DE L’ALT CAMP.

La finalitat del Centre Meteorològic era oferir un servei d’informació meteorològica de tots els municipis de l’Alt Camp, des del més petit fins al més gran, de manera que tots els ciutadans tinguessin al seu abast informació fiable sobre la climatologia local i comarcal.

A partir, doncs, de la concreció d’aquella iniciativa es posà en marxa tot l’engranatge perquè el projecte esdevingués una realitat, la qual cosa fou possible gràcies al suport del Consell Comarcal, especialment pel que fa a l’apartat de muntatge de les estacions de les comarques i equips informàtics del centre i el funcionament de la xarxa d´estacions.El Centre Meterològic Territorial de Catalunya(I.N.M), pel que fa a la instal·lació d’aparells al pavelló meteorològic del Centre, i també del Departament de Medi Ambient, que va proporcionar-nos un mesurador de contaminació atmosfèrica.

Les instal·lacions del Centre Meteorològic es van ubicar al nord de la ciutat de Valls, en una part dels terrenys propietat de Joan M. Boronat.

El 28 de setembre de 1990 es va inaugurar el que fou el primer Centre Meteorològic Comarcal de Catalunya i, durant aquests deu anys de funcionament, el Centre no ha parat de créixer i de millorar els seus serveis. Així, a partir de la seva inauguració, es va començar a consolidar una xarxa d’estacions termopluviomètriques als municipis de l’Alt Camp, la instal·lació de la qual va anar a càrrec del Consell Comarcal de l’Alt Camp.

Per fer realitat el projecte va ser indispensable la col·laboració de persones que anotessin diàriament les dades meteorològiques. El resultat ha estat altament positiu durant aquests deu anys de funcionament ja que, gràcies a la feina desinteressada d’aquestes persones, ha estat possible fer un seguiment detallat de la climatologia de la comarca.

Finalment, cal remarcar la tasca pedagògica que està fent el Centre, el qual acull nombroses visites d’escolars que poden conèixer de prop el món de la meteorologia d’una manera innovadora i, a més, poden portar a terme treballs sobre meteorologia de l’Alt Camp.

Joan M. Boronat i Dalmau
Director del Centre Meteorològic de l’Alt Camp